Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Serviciul de monitorizare și management de caz pentru plasamente, tutele și supraveghere specializată

Scopul serviciului:

Coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială de tip familial desfăşurate în interesul superior al copilului.

Atribuţii principale:

- Propune elemente pentru proiectele strategiilor anuale pe termen lung şi mediu referitoare la alternativele de protecţie de tip familial;
- Acordă asistenţă şi sprijin de urgenţă părinţilor copilului beneficiar al măsurii de plasament familal pentru a pregăti revenirea acestuia în familie;
- Monitorizează respectarea drepturilor copilului aflat în dificultate în familia de plasament şi propune măsuri pentru prevenirea sau înlăturarea oricăror abuzuri;
- Întocmeşte, pe baza datelor obţinute în urma investigaţiilor, documentaţia referitoare la situaţia copilului aflat în dificultate şi propune Comisiei pentru Protecţia Copilului, după caz, instanţei judecătoreşti stabilirea unei măsuri de protecţie;
- Asigură aplicarea hotărârilor emise de Comisia Județeană pentru Protecţia Copilului / instanța judecătorească, urmăreşte şi supraveghează modul de aplicare a acestora;
- Colaborează cu alţi parteneri sociali, cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei locale din judeţ în vederea identificării situaţiilor deosebite ce apar în activitatea de protecţie a copilului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii ;
- Acordă asistenţă şi sprijin persoanelor sau familiilor care asigură, în condiţiile legii, protecţia specială a copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal;
- Activităţi care vizează evaluarea si monitorizarea familiei de plasament precum şi a copilului ce urmează să beneficieze de această măsură specială;
- Activităţi care vizează instituirea şi monitorizarea măsurii de supraveghere specializată;
- Verifică trimestrial împrejurările care au la bază instituirii măsurii de protecție specială, pentru copilul aflat în plasament familial, iar în cazul în care acestea sau modificat, sesizează comisia pentru protecția copilului sau după caz instanța judecătorească, în vederea încetării sau modificarii măsurii.

CRITERII DE ELIGIBILITATE PERSOANA/FAMILIE DE PLASAMENT:

 • Au vârsta de minimum 18 ani, au capacitate deplină de exerciţiu,
 • Au domiciliul în România şi depun o cerere pentru a primi copii în plasament la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
 • Nu suferă de boli cronice, certificate de medicul de familie, care ar putea pune în pericol starea de sănătate a copilului;
 • Nu a consimţit la adopţia propriului copil;
 • Nu suferă de boli psihice, este dependentă de alcool, droguri sau alte substanţe psihotrope;
 • Nu este decăzută din drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau i-au fost interzise drepturile părinteşti ca pedeapsă complementară;
 • Nu a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unor infracţiuni contra persoanei, infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială sau cele care aduc atingere înfăptuirii justiţiei;
 • Nu are un copil care beneficiază sau a beneficiat de o măsură de protecţie specială pentru motive imputabile părinţilor, cum ar fi abuzul, neglijarea sau orice formă de violenţă exercitate asupra copilului, cerşetoria etc.;
 • Nu a depus cerere de eliberare a atestatului de adoptator/familie adoptatoare, cu excepţia situaţiei în care persoana sau familia face parte din familia extinsă;
 • Nu locuieşte în fapt sau locuieşte şi gospodăreşte împreună cu părinţii copilului/copiilor pentru care urmează să se aplice măsura plasamentului, cu excepţia situaţiei în care mama este minoră, părinţii sunt persoane cu dizabilităţi sau suferă de boli psihice;
 • Nu a fost asistent maternal şi i s-a retras atestatul din motive imputabile lui;
 • Nu exercită temporar autoritatea părintească cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinţilor, conform prevederilor art. 105 alin. (3) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 


Date de Contact:
Şef Serviciu: Raluca Neacsu
Adresa:Vaslui, Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi, Nr. 1
Telefon: 0235/315138, int. 1113
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.