Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Acte necesare întocmirii dosarului pentru adaptarea locuinței

1.Cerere (Anexa nr.1B) -  (descarca formularul in format pdf);
2 Copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
3.Copie de pe documentul de identitate;
4.Declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că respectă prevederile art. 27 din lege şi că nu a mai beneficiat de acestea (Anexa nr.2B) - (descarca formularul in format pdf);
5.Declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că va comunica DGASPC orice actualizare a certificatului de încadrare sau orice modificare a domiciliului (Anexa nr.3B) - (descarca formularul in format pdf);
6.Copie de pe hotărârea judecătorească de punere sub interdicţie sau de pe dispoziţia de tutelă/curatelă, unde este cazul.

- în urma analizei documentelor DGASPC eliberează solicitantului o adeverință privind acordul plății dobânzii la cerditul obținut:
- în urma acceptului de creditare din partea unității bancare, DGASPC va încheia un angajament de plată a dobânzii, pe baza contractului de credit şi a graficului de rambursare.
- în funcţie de destinaţia creditului obţinut în condiţiile legii, persoanele cu handicap grav sau accentuat ori persoana care are în îngrijire un copil cu handicap grav sau accentuat includ în dosar şi următoarele documente:
 * proiectul lucrării de adaptare a locuinţei conform nevoilor individuale de acces, însoţit de devizul de lucrări aferente adaptării; proiectul şi devizul trebuie să fie întocmite de organe abilitate;
 * declaraţie pe propria răspundere a organului abilitat prevăzut la lit. a) din care să reiasă faptul că proiectul lucrării respectă cerinţele de accesibilitate, în conformitate cu actele normative în vigoare.