Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Lista informațiilor de interes public

 - Lista cuprinzând numele și prenumele persoanelor din conducere, lista serviciilor sociale asigurate de către DGASPC Vaslui și coordonatele de contact ale acestora, numele și prenumele funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public;
- Coordonatele de contact ale DGASPC Vaslui: denumire, sediu, numere de telefon, fax, adresă e-mail;
- Bugetul anual de venituri și cheltuieli;
- Organigrama instituției;
- Contul anual de execuție bugetară;
- Strategii, programe, prognoze privind dezvoltarea în domeniul asistenței sociale și protecției drepturilor copilului în județul Vaslui;
- Hotărârile judecătorești irevocabile, în care DGASPC Vaslui este parte, exceptând cele care fac legătură directă la beneficiarii serviciilor sociale;
- Lista organizațiilor neguvernamentale active în domeniul asistenței sociale, cu activitate în județul Vaslui;
- Convențiile de colaborare cu organizațiile neguvernamentale cu activități în domeniul social, protocoalele de colaborare cu asociații, autorități publice, instituții private, din țară sau străinătate;
- Listele de investiții cu privire la serviciile sociale din subordinea DGASPC Vaslui;
- Anunțurile publice privind organizarea de licitații de către DGASPC Vaslui;
- Rezultatele licitațiilor pentru achiziții de bunuri sau servicii de proiectare sau construcții;
- Anunțurile publice cu privire la organizarea de concursuri în vederea ocupării de posturi vacante din cadrul DGASPC Vaslui;
- Lista servciiilor din subordinea DGASPC acreditate să furnizeze servicii sociale și a celor licențiate în furnizarea de servicii sociale;
- Declarațiile de avere și interese ale funcționarilor publici din cadrul DGASPC Vaslui;
- Rapoarte, informări cu privire la activitatea periodică a DGASPC Vaslui, raportul anual de activitate;
- Recomandări, circulare, informări transmise către autoritățile administrației publice locale cu privire la noile reglementări ale organelor centrale, modificări legislative, sisteme de monitorizare și dezvoltare a acțiunilor în domeniul asistenței sociale;
- Informări, rapoarte și alte situații rezultate din colaborarea cu organizațiile guvernamentale și neguvernamentale;
- Registru de intrare- ieșire a corespondenței la registratura DGASPC Vaslui;
- Condici și borderouri de expediere a corespondenței;
- Condica de prezență a salariaților și foile de prezență lunară;
- Referate, documente interne cu privire la realizarea unor sarcini în cadrul DGASPC Vaslui;
- Informații legate de accesarea unor granturi în domeniul social: surse de informare, termene, cerințe, ghidul solicitantului;
- Proiecte depuse spre finanțare în cadrul programelor europene cu finanțare nerambursabilă;
- Rapoarte privind stadiul implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă;
- Dosarul de presă al DGASPC Vaslui cuprinzând informări realizate cu ocazia organizării diferitelor evenimente, conferințe de presă, alte documente privind relația cu mass-media;
- Informări privind realizarea unor campanii publice privind domeniul social în județul Vaslui, partenrii campaniilor, materialele promoționale utilizate în promovarea acțiunilor ori serviciilor sociale;
- Fișele de post, fișele de evaluare a activității personalului;
- Numărul de personal și programele de perfecționare de care au beneficiat angajații DGASPC Vaslui;
- Informări cu privire la reclamațiile, sesizările, nemulțumirile adresate DGASPC Vaslui;
- Statistici cu privire la beneficiarii serviciilor sociale din județul Vaslui, a tipurilor de prestații sociale.