Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Acte necesare pentru atestarea ca familie aptă să adopte

COMPARTIMENTUL ADOPȚII ȘI POSTADOPȚII

Cererea privind eliberarea atestatului este însoţită de următoarele documente:

1. copie de pe buletinul/cartea de identitate, permisul de şedere pe termen lung sau, după caz, cartea de rezidenţă permanentă;

2. declaraţie autentică pe propria răspundere cu privire la locuirea efectivă şi continuă pe teritoriul României înultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absenţe temporare care cumulat să depăşească 3 luni;

3. copie de pecertificatul de naştere;

4. copie de pecertificatul de căsătorie sau hotărârea de divorţ/certificatul de divorţ, dacă este cazul;

5. copie de petitlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă a locuinţei;

6. certificatul de cazierjudiciar;

7. adeverinţe de venit sau alte documente care atestă veniturile solicitantului/solicitanţilor;

8. certificat/adeverinţă medical/medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate şi eventualele bolicronice, însoţit/însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice;

9. declaraţiasoţului care nu se asociază la cererea de adopţie, cu indicarea expresă a motivelor neasocierii;

10. declaraţie autentică pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul/solicitanţii nu este/sunt decăzut/decăzuţi din drepturile părinteşti, precum şi referitor la faptul că nu are/au copil/copii în sistemul de protecţie specială;

11. certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieşte solicitantul;

12. certificat/adeverinţă medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate a celorlalte persoane cu care locuieşte solicitantul, cu menţionarea eventualelor boli cronice, însoţit/însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice.

Documentele prevăzute la lit. f), h), j) şi l) se solicită şi pentru soţul adoptatorului, însituaţia în care acesta nu se asociază la cererea de adopţie