Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Compartimentul audit public intern

Scopul serviciului:

Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale instituției sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate și eficienţă .

Atribuţiile principale:

- Elaborează proiectul planului anual de audit public intern; Selectarea misiunilor de audit public intern cuprinse în proiectul planului de audit public intern se face în funcţie de următoarele elemente de fundamentare:
      - evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni;
      - criterii semnal/sugestiile conducatorului instituţiei;
      - recomandările Curţii de Conturi;
      - temele defalcate din planul anual al UCAAPI;
      - respectarea periodicităţii în auditare, cel puţin o data la 3 ani;
- Întocmeşte toate documentele necesare pentru buna desfăşurare a misiunilor de audit public intern, în conformitate cu prevederile legale şi cu „Normele proprii de exercitare a auditului public intern”, aprobate prin hotărâre a Consiliului Judeţean Vaslui;
- Efectuează misiunile de audit public intern pe bază de ordin de serviciu, aprobat de către Directorul general al D.G.A.S.P.C Vaslui;
- Informează despre recomandările neînsuşite de către conducătorul structurii organizatorice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
- Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
- Monitorizează implementarea tuturor recomandărilor din rapoartele de audit public intern, aprobate de Directorul general al institutiei;
- În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice sau structura de control intern abilitată în acest sens;
- Auditorul intern desfăşoară şi auditări ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepţional sau misiuni de consiliere necuprinse în planul anual de audit public intern;
- Răspunde de protecţia documentelor referitoare la misiunea de audit public intern desfăşurată şi nu va divulga niciun fel de date, fapte sau situaţii pe care le-a constatat în cursul sau în legătură cu îndeplinirea misiunii de audit public intern.

Date de Contact:

Adresa:Vaslui, Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi, Nr. 1
Telefon: 0235/315138, int. 1116
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.