Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00
-->

Cine suntem

1Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului Vaslui este serviciul public specializat pentru protecţia copilului, respectiv instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Vaslui şi coordonat din punct de vedere metodologic de către Autoritate Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap aflate în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

            Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 112/26.11.2004, în baza Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi a Hotărârii de Guvern nr. 1434/2204 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică.

Aria acţiunilor şi activităţilor de protecţie socială se desfăşoară în conformitate cu Strategia Guvernamentală în domeniul protecţiei sociale, adoptată şi transpusă în funcţie de priorităţile judeţului, colaborând în acest sens cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea organizării şi dezvoltării unui sistem integrat de protecţie a copilului aflat în dificultate la nivel judeţean.

Misiunea. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui  are misiunea de a asigura promovarea, coordonarea, monitorizarea și controlul activității de protecție a drepturilor copilului, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și a oricăror persoane aflate în dificultate.

           În vederea realizării atribuțiilor prevăzute de lege, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui îndeplineşte următoarele funcţii de:

 • Strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acţiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean;
 • Coordonare a activităţilor de asistenţă socială la nivelul judeţului;
 • Administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
 • Colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu;
 • Execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenire şi combatere a marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului;
 • Reprezentare a Consiliului Judeţean pe plan intern şi extern în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui îndeplineşte următoarele atribuții:
    În domeniul protecţiei persoanei adulte:

 • Completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia;
 • Acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;
 • Depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie;
 • Verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie;
 • Asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie;
 • Depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

    În domeniul protecţiei drepturilor copilului:

 • Întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială;
 • Monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului;
 • Identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;
Login to post comments